Algemene Spelvoorwaarden Sanders PuzzelMedia Groep

Artikel 1              Algemeen
Op ieder promotioneel kansspel (hierna ‘kansspel’) dat wordt aangeboden door Sanders PuzzelMedia Groep zijn deze spelvoorwaarden van toepassing. Iedere deelnemer wordt geacht deze voorwaarden te lezen voordat hij/zij meedoet. Door deel te nemen aan een door Sanders Puzzelmedia aangeboden kansspel accepteert de deelnemer deze voorwaarden.

Artikel 2              Deelname
Deelname aan een kansspel vindt plaats door een 0909-nummer te bellen of door het keyword en oplossing te sms’en naar 3553 of door het insturen van een briefkaart met daarop naw-gegevens. Sanders PuzzelMedia Groep kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van een verkeerd telefoonnummer, e-mailadres of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer.

Artikel 3              Deelnameduur- en frequentie
Een deelnemer kan meedoen aan een kansspel vanaf het moment dat het wordt aangeboden tot de bij het kansspel vermelde einddatum of dag. Bijvoorbeeld bij een deelnameperiode tot en met 30 april kan men deelnemen tot uiterlijk 23:59 op 30 april. Bij een deelnameperiode tot a.s. maandag kan men deelnemen tot uiterlijk a.s. zondag 23:59. Iedereen kan zo vaak deelnemen aan een kansspel als hij/zij wil. Per deelname worden de communicatiekosten als genoemd in artikel 6 hierna in rekening gebracht.

Artikel 4              Deelnemer
Deelname is alleen mogelijk als de deelnemer op het moment van deelname ten minste 18 jaar oud is en een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland heeft. Is een deelnemer aan een kansspel jonger dan 18 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan het betreffende kansspel. Er kan om schriftelijke bevestiging van deze toestemming gevraagd worden. Indien hierom gevraagd wordt, is de deelnemer verplicht om een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs te overleggen.

Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Sanders PuzzelMedia Groep of partners van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten ten aanzien van het kansspel (waaronder begrepen adverteerders, sponsors en producenten).

Artikel 5              Deelnamekosten
Communicatiekosten voor deelname aan een kansspel zullen bij het kansspel zelf worden vermeld en bedragen maximaal € 0,45 per deelname. Deze kosten zijn altijd exclusief de gebruikelijke telefoonkosten.

Artikel 6              Prijs
Bij ieder kansspel zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn. De kleur van de prijs kan afwijken van de afbeelding. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan andere rechtspersonen. Een prijs is niet inwisselbaar voor geld, andere goederen en/of andere diensten. Bij weigering of niet-aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

Een maandprijs(puzzel) is gekoppeld aan één of meerder puzzels die in de betreffende maand gespeeld kunnen worden en wordt 1x per maand uitgekeerd. Een weekprijs(puzzel) is gekoppeld aan één of meerdere puzzels die in de betreffende week gespeeld kunnen worden en wordt 1x per week uitgekeerd. Door mee te doen aan één of meerdere puzzels in de betreffende week of maand maakt u al kans op de maand- of weekprijs.

Een prijs wordt ter beschikking gesteld conform de status waarin deze op het moment van verzending of terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is Sanders Puzzelmedia Groep niet aansprakelijk. Sanders Puzzelmedia Groep is niet aansprakelijk voor het niet of gebrekkig functioneren van de prijs en verleent derhalve geen garantie op de te verstrekken prijs. Sanders PuzzelMedia Groep is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij levering van de prijzen. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaar.

De afhandeling van de levering van de prijzen gebeurt door Sanders PuzzelMedia Groep, door de adverteerder/sponsor of een andere daartoe aangestelde derde.

Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

Sanders PuzzelMedia Groep  is niet aansprakelijk wanneer een dienst niet naar wens verloopt en/of de dienst anders is dan verwacht. De prijswinnaar zal ontevredenheid over een dienst ten alle tijden moeten uiten naar de aanbieder van de prijs. Sanders PuzzelMedia Groep houdt zich het recht voor om prijzen niet uit te keren of te wijzigen indien prijzen om welke reden dan ook, niet uitgekeerd kunnen worden (bijvoorbeeld in het geval van faillissement van een aanbieder van de prijs).

Artikel 7              Winnaars
De winnaars zullen per telefoon of per post bericht ontvangen van het winnen van de prijs op het door de deelnemer opgegeven adres of telefoonnummer. Mits aan alle spelvoorwaarden is voldaan zal binnen enkele weken de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden c.q. overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een maand accepteert, vervalt zijn/haar recht op afgifte en vervalt de prijs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 8             Kansspelbelasting
De verantwoordelijkheid voor de eventueel af te dragen kansspelbelasting op de gewonnen prijs ligt bij de prijswinnaar.

Artikel 9            Privacy
De gegevens die nodig zijn voor deelname worden niet verkocht of aan derden verstrekt mits daar toestemming voor is gegeven. De gegevens die in het kader van de kansspelen van deelnemers worden verkregen, worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bij de zomerpuzzels in het ADR wordt voor het insturen van uw antwoord gevraagd uw postcode in te voeren. Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. De postcode wordt enkel gebruikt om inzicht te krijgen in het regionaal gebruik van onze diensten.

Artikel 10          Aansprakelijkheid
Sanders PuzzelMedia Groep besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een kansspel. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk, spel-, zet-, of andere fouten op openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Sanders PuzzelMedia Groep niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Sanders PuzzelMedia Groep in het leven roepen. Sanders PuzzelMedia Groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit het kansspel voortvloeiende schade of voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door Sanders PuzzelMedia Groep uit te keren prijzen. Indien een prijs wordt uitgereikt dan wel verzonden aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de hierdoor geleden schade op deze persoon verhaald.

Artikel 11            Wijzigingen
Sanders PuzzelMedia Groep behoudt zich het recht voor om het kansspel op elke door Sanders PuzzelMedia Groep gekozen moment te beëindigen, dan wel de algemene spelvoorwaarden te wijzigen.  In geval van aanpassing van de algemene spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe algemene spelvoorwaarden de ingangsdatum worden vermeld.

Artikel 12            Bijzondere voorwaarden
Voor elk kansspel kunnen aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Deze worden dan vermeld bij het betreffende kansspel.

Artikel 13            Gedragscode Promotionele Kansspelen
Sanders PuzzelMedia Groep handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Artikel 14           Toepasselijk recht
Op de door Sanders PuzzelMedia Groep aangeboden kansspelen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15            Contact
Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de kansspelen kunnen aan Sanders PuzzelMedia Groep gericht worden:

Sanders PuzzelMedia Groep
Naritaweg 235
1043 CB Amsterdam
0578-572163
info@sandersgroep.nl