COOKIE- EN PRIVACYVERKLARING

Privacy- en cookieverklaring Keesing Media Group B.V.

 1. Inleiding

U bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van de Keesing Media Group B.V. en haar dochtermaatschappijen (‘KMG’), de grootste uitgever van puzzelbladen in Europa. Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle producten, websites, diensten en activiteiten van KMG tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacy verklaring hanteren.
Bij het gebruik van de diensten van KMG kan door KMG en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld. KMG vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. KMG houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, alsmede aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) en overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

 

 1. Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer u zich registreert, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met KMG of één van haar dochtermaatschappijen of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) KMG, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van KMG.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan KMG, kan KMG aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van KMG. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site als u verbinding maakt met onze diensten via een zodanige sociale media site.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Keesing Media Group B.V., Naritaweg 235, 1043 CB Amsterdam.

 

 1. Doeleinden gegevensverwerking

KMG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van KMG of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van KMG; indien u dat op prijs stelt;
 • u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • het inloggen via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • u gerichte advertenties te tonen (door het verkopen van beschikbare advertentieruimte aan derden); zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan KMG op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft. KMG kan uw persoonsgegevens gebruiken om een profiel samen te stellen aan de hand waarvan KMG probeert uw interesses in te schatten. Advertenties die door KMG (dan wel door derden) worden aangeboden, kunnen worden afgestemd op uw profiel;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op KMG van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van KMG die deze Privacy- en cookieverklaring gebruiken. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende KMG producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere KMG producten en/of diensten. Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Alle onderdelen die toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens bieden hetzelfde niveau van bescherming als KMG.

 

 1. Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het KMG-concern behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door KMG worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor KMG waarbij KMG een verwerkersovereenkomst afsluit met deze partijen.

Daarnaast is het mogelijk dat KMG op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. KMG zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Tenslotte kan KMG uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die KMG ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal KMG uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

 

 1. Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van KMG-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

 

 1. Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een digitale dienst van KMG terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze derde te raadplegen. Voor digitale diensten van KMG waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat KMG de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy- en cookieverklaring.

 

 1. Beveiliging gegevens

KMG respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van KMG. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van KMG, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. KMG spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

KMG is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan KMG.

 

 1. Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Inzage en correctie: u kunt te allen tijde kosteloos inzicht krijgen in uw persoonsgegevens die door KMG worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. U kunt dit verzoek indienen per e-mail via privacy@keesing.com of per post, zie adresgegevens hieronder. KMG zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, reageren.

Bezwaar: u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of het ontvangen van marketinginformatie betreffende de producten of diensten van KMG of gerichte aanbiedingen via e-mail, telefoon, post en/of SMS, door dit verzoek te richten aan privacy@keesing.comof per post aan onderstaand postadres. In de e-mails die KMG stuurt, is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kunt u zich niet afmelden.

Verwijdering: als u wilt dat KMG uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen aanprivacy@keesing.com. Mogelijk worden een aantal persoonsgegevens ook na een verwijderingsverzoek bewaart. Dit is bijvoorbeeld het geval als dat noodzakelijk is voor het afhandelen van geplaatste bestellingen of als er een wettelijke verplichting bestaat om deze te bewaren.

Beperking verwerking: als u gegronde redenen heeft om een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die KMG verwerkt, betwist, of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KMG, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen aan privacy@keesing.com.

Overdraagbaarheid van gegevens: als de verwerking van persoonsgegevens door KMG berust op uw toestemming en via geautomatiseerde processen wordt verricht, kunt u verzoeken dat u de persoonsgegevens die u aan KMG heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt. U kunt dit verzoek richten aan privacy@keesing.com.

Intrekken toestemming: u kunt op ieder moment uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door KMG intrekken.

Klacht: als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door KMG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u van een van bovenstaande rechten gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:
Keesing Media Group
T.a.v. Klantregistratie
Naritaweg 235
1043 CB Amsterdam.

U kunt ook een e-mail sturen naar privacy@keesing.com
info@keesing.com

 

 1. Cookies

Bij het gebruik van de diensten van KMG kan door KMG en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.
Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie statement.

 

 1. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt.

 

 1. Doorgiften naar landen buiten de EER

KMG of door KMG ingeschakelde derden zullen uw persoonsgegevens alleen opslaan of verwerken buiten de EER als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt.

 

 1. Wijziging van deze Privacy- en cookieverklaring

KMG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy- en cookieverklaring op de hoogte bent.

 

 1. Overdracht ondernemingen

KMG kan haar onderneming, dochteronderneming en/of diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. Als u de diensten van KMG daarna niet meer wilt gebruiken, kunt u verzoeken om verwijdering van uw gegevens.

 

 1. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze privacy- en cookieverklaring kunt u contact opnemen met:
Keesing Media Group
T.a.v. Klantregistratie
Naritaweg 235
1043 CB Amsterdam.

U kunt ook een e-mail sturen naar privacy@keesing.com

Deze Cookie- en Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 maart 2018